Military camp in Waegwan, 24.02.1951. (First contingent)

Letter of Lt. Joseph “Tun” Wagener to unknown.

© Bard

Original letter:

Léw alleguer,

Et sin e puer Deg hier dat ech Iech net geschriwen hun mais hei sin ech erem mat enger Klengegket, fir Iech net ze vill lang am Ongewessen ze lossen. Mir se geschter Muerjen vun enger 3 tätiger Expeditioun zreckkom an ech hun et fir d’escht méh nédeg fond fir mech ze raschten, ech wor namlech an engem état de fatigue de mir et kaum erlabt hat lang op engem Stull ze setzen uni ze entschlofen. Haut allerdings no enger gudder Dusch an engem Dag Ruh sin ech erem completement rétabléert. Ons Expéditioun wor weider net geféerlech. Mir haten e gewesse Secteur zougedelt krut a mir hun de Gegend mat der Compagnie durch patroulléert a no Partisanen ofgetâscht. Den enzigen inconvenient wor, dat mir an der Natur hu missen hausen an dat mir durch dé fait, vun engem Dag Rén iwerrascht gi sin, mais dat wor an desem Fall ké Grond fir ze kapituléeren an eventuell anzepaken, ons mission worn ach net erfellt. Elo hause mir erem am cantonnement zu Waegwan an d’Liewen get sei normale Laf, mat ausnam dat mir de sché Sachen vu dohém ganz vermessen an d’Opfer wat mir hei brengen ass méh grouss ewi munecheren mengt. Ech hun niewebei e ganz interessante fait ze signaléeren, da tech virgeschter 7 Bréf beienén krut an dat dobei ké vun Iech derbei wor huet mech gewonnert. De leschte Bréf dén ech vun Iech krut datéert vum 28. Januar, dat ass e langen Dag. De Franz huet mir der zwé gescheckt. Enert anerem wore Bréf vum Albert, Monni Schmit, Biever Jacques, vum Marguerite a vum Minister elo derbei. Mat de Bréf ass dann de 2. Sendung Päk vun der Administration des cantines hei ukom. Dat well tawer net soen dat Dir oche lo sollt ufenken mat Pakschekereien. Am Pak ass e mille Cigaretten a 4 Tablette Schokola. Dat ass alles ganz schén solang ewi mir am cantonnment sin, mais wa mir plenneren sin dat Sachen di ons henneren wa mir ons der nach net lass gemacht hun mir keen namlech als ratioun 2 Pak amerikanesch Cigaretten 2 Steck Chocolat etc den Dag. Ech hun aus menger Korrespondenz héren dat ons messages am Radio iwerdroe gi sin an dat dohém ziemlech vill vun ons geschwat get. Ech hoffen et huet Iech Pléséer gemacht meng Stemm ze héeren et huet zwar lang gedauert an ech hoffen och dat Dir de message kint héeren vun dém ech elo kurz geschriwen hun.

Ech se fir haut au repos bis geschwenn. Vu Bourschent hun ech nach neischt héeren. Do Schengen se al liddereg ze sin. Versuergt Iech gudd bis ech erem dohém sin. Mille baisers Josy.


English translation:

Dear all,

It's been a few days since I wrote to you, but here I am again with a little news, to not leave you in the dark. We returned yesterday morning from a three-day expedition, and I found it more necessary to recover first, as I was in a state of fatigue that barely allowed me to sit on a chair without falling asleep. Today, however, after a good shower and a day's rest, I am completely restored. Our expedition was not dangerous. We had been assigned a sector, and we patrolled the area and scanned for partisans. The only disadvantage was that we had to house in nature, and we were surprised by a day of rain, but in this case that was no reason to capitulate or pack up, our mission was not yet accomplished. Now we are back in the cantonment in Waegwan and life is going on as normal, except that we miss the nice things from home and that the sacrifice we make here is greater than some people might think. By the way, I have an interesting fact to report, namely that I received 7 letters the day before yesterday, and I was surprised that none of them was from you. The last letter I received from you was dated 28 January. Franz sent me two [letters]. Among others, there were letters from Albert, Uncle Schmit, Biever Jacques, Marguerite and the Minister. The second shipment of parcels from the 'Administration des cantines' arrived here with the letters. But that doesn't mean that you should start sending parcels too. In the parcel are [1 word] cigarettes and 4 tablets of chocolate. This is all fine as long as we are in the cantonment but when we move on, these are things that hinder us [a few words] because we get 2 packets of cigarettes and 2 pieces of chocolate a day as rations. I have heard from my correspondence that our messages were broadcasted on the radio and that we are talked about quite a lot at home. I hope you enjoyed hearing my voice, [even though] it [=the message] took a long time and I also hope that you can hear the message I just wrote about. I am resting for today until soon.

[...]
Take good care of yourselves until I get home.

A thousand kisses Josy.

Back