In the field, 26.03.1951. (First contingent)

Letter of Lt Joseph “Tun” Wagener to his family Hotel Wagener-Kremer in Heinerscheid.

© Bard

Original letter:

En campagne le 26.3.1951

Léw alleguer

Mir sin erem e Steck viru gang an hun d’Chinesen durch ons presence an d’Flucht gedriwen. Et gét ons guer net schlecht, mais mir haten ons trotzdém den Oschtersonndeg ganz anescht virgestalt. Mir hun nämlech en Dag an eng Nuecht enner dem koreanische Rén vebrued mais haut de Muergen wi d’Sonn erem geschengt huet, ass ons Moral gehuewe gin a momentan sin ech am Gang mech a meng Sachen richteg ze sonnen. Geschter Owend wor ech bei d’Amerikaner én klenge Wyski genehmigen, dé mir zemlech schlau gedoen huet. Ech hat mir geschter a Gedanken e schénen Hengeschter Menu zesumme gesât, dat get alles nogeholl wann ech erem hém kommen, ech kache mir elo schon 8 Deg selwer d.h. dé Ratiounen di mir kréen si licht ze handhaben wat Kacherei ubelangt. Ech krut virun e puer Dég och erem e Bréf vun Iech dem léwen Artikel iwer Armeeisches. Do huet emol én d’Situation erfasst averschidde Letzeburger d’Wouricht gesot. Dat ass esou richteg d’Letzeburger Spiessbürgermentalitét beschriwen.

Mei leschte Bréf datiert vu Kuerfreideg wou hei verschidde Leit d’Rad hu misse schloen an et wor wi den Herrgott gesot hat: Noch heute wirst Du mit mir im Paradiese sein. Mir sin hei guer net méh weit vun 38° ewech an et get menger Ménung no elo ganz séer. D’Chinese verléeren hei d’Schlappen an d’Huesen. Dem Josy sei Patent get vill hei vun den Amerikaner ugewand an di Domm dé sech net wellen ergin gin vun der amerikanischer Fliegerei napalmiséert. Dat ass e genre Brandbom fir d’Chinesen aus de Lächer ze lackelen oder eventuell an de Lächer mell ze man. Mir hu geschter hei an der éschter Linn ons Oschtere gehâl. Soss wés ech neischt Neies. D’Lut ass bis elo séer eriwer gang an dat wat kent ass och hurteg eriwer. Macht Iech nemme keng Gedanke mat mir. Grésst d’Familjen an d’Noperen vu mir. Ech hat dem Schmatt jo och alt schon e Bréf geschriwen mais ech hat nach keng Zeit. Dem Monny ebenfalls. Entschellegt mech bei hinnen.

Fir haut genuch

Bis geschwenn Mille baisers Josy


English translation:

In campaign the 26.3.1951

Dear all,

We have advanced and we have put the Chinese to flight through our presence. We are doing well, but we have imagined Easter Sunday completely different. We have spent 1 day and 1 night under the Korean rain but this morning, when the sun shone again, it lifted our morale and now I am sunbathing myself and my things.

Last night I went to the Americans for a little whiskey. Yesterday, I had put together a nice menu in my mind, which will all be made up for when I'm back home, I have been cooking for myself for 8 days now, which means that the rations we get are easy to handle. A few days ago I received a letter from you [...].

My last letter is dated Good Friday [...]. We are not far from the 38th parallel and, in my opinion, it will happen very quickly now. [...]. Josy's patent is applied a lot by the Americans here and the stupid ones who don't want to surrender are napalmised by the American aviation. It is a kind of a firebomb to lure the Chinese out of their holes or possibly drive them crazy in the holes. Yesterday, we held our Easter here on the first line. Otherwise I don't know anything new. [...]. Don't worry about me. Greet the family and the neighbours for me. [...].

Enough for today

Until soon
A thousand kisses Josy

Back